SENSE ACTUACIÓ INTERIOR

Els voladissos o balcons que estan sustentats mitjançant la prolongació de les biguetes interiors de l’habitatge, troben una nova solució, sense ser necessari l’accés a l’interior.

La solució de Cointecs consisteix en la substitució funcional de noves armadures, que es postensan, incorporant plaques encastades.

Cèrcol perimetral tensat, tot això en acer inoxidable.

Cada cas requereix l’estudi especial segons càrrega, intereix, longitud de volada etc, que efectua Cointecs.

CON ACTUACIÓN INTERIOR

En aquest cas, el perfil interior que reforça o substitueix la bigueta, disposa de barres d’espera que travessen el mur.

Serveixen per ancorar i tensar el nou perfil de la volada que es repara.