MODEL CEs

El model CEs consta d’un perfil en una sola peça que envolta i recull la bigueta juntament amb part dels revoltons que sustenta a banda i banda. Realitzat amb xapa d’acer laminat en fred, de 3 mm de gruix i galvanitzada per procediment Senzimir.

Els canals són exteriors a l’alçada mitjana de la biga de reparació i rigiditzats mitjançant cargols. La utilització d’aquest model és d’especial interès quan les altures sòl-sostre es puguin veure afectades per la reparació del forjat i donar suport a jàsseres de formigó o metàl·liques que necessiten un suport més alt.

No és necessària la preparació dels murs de càrrega per a l’ancoratge dels perfils de reforç. És l’únic sistema patentat que absorbeix els tallants eliminant moments en els murs de càrrega.

En la majoria dels casos, per la seva forma adaptable al forjat, és possible evitar el rebliment amb morter de l’ala del perfil al tauler.

AVANTATGES

Evita moments en murs de càrrega.

La fabricació a mida aporta millor adaptació al forjat, permet millors projectes i menor pèrdua d’alçada.

El més resistent i actiu en la descàrrega el forjat.

No precisa de soldadures i aporta major protecció i durabilitat.

El més ample del mercat, cobreix tot l’ample del sostre amb major resistència.

DESCARREGAR DIT 276 R/19